• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2543
  • ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2526

  • พ.ศ. 2539-2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
  • พ.ศ. 2556-2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
  • พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ร.ต.ต.หญิง ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
  • พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, ทัตติยา นครไชย, และพัชรนันท์ รัตนภาค. (2564). ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาแกนนำในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษา. วารสารการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต, 35(3), 156-169.