• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พ.ศ. 2519

  • พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา
  • พ.ศ. 2554-2559 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • พ.ศ. 2560 -ปัจจุบัน สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง
  • กาญจนา สีสวัสดิ์ และจรัสศรี อินทรสมหวัง. (2562). สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลสตรีมะเร็งปากมดลูก.วารสารเกษมบัณฑิต, 20(1), 146-154.