• พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต(การบริหารการพยาบาล)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ พ.ศ.2525

  • พ.ศ. 2563-2565 สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • พ.ศ. 2565-2566 สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ
  • พ.ศ.2566- ปัจจุบัน  สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม
  • ณัฐธภา เดชเกษม, กัลยา แก้วธนะสิน, สุกัญญา แสงตุ่น, นิภาพร หลีกุล, ผุสณี วินยพงศ์พันธ์, และปิยะนารถ พรหมมาสกุล. (2563). การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการประเมินภาวะหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยเด็กที่ใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 32(2), 18 – 30