• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พ.ศ. 2552

  • พ.ศ2552-2555 วิทยาลัยบรมราชชนนีราชบุรี
  • พ.ศ2558-2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • พ.ศ25565-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก
  • ธนะวัฒน์ รวมสุก, ศุภลักษณ์ พื้นทอง, ประภัสสร ธรรมเมธา, นงนุช วงศ์สว่าง, นพวรรณ ดวงจันทร์, และชลธิชา บุญศิริ. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 36(1), 39–52.
  • ธนะวัฒน์ รวมสุก, สุรินธร กลัมพากร, ทัศนีย์ รวิวรกุล, ทัศนีย์ อรรถารส, อารยา ทิพย์วงศ์, นภิสสรา ธีระเนตร, และจิราภรณ์ อนุชา. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกัพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(2), 357–363.
  • ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์, พรพรรณ วรสีหะ, นงนุช วงศ์สว่าง, และณิชมน หลำรอด. (2564). ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ, 15(1), 131–140.
  • ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์, พรพรรณ วรสีหะ, และสุรินธร กลัมพากร. (2564). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและสมรรถนะแห่งตนต่อการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม. Thai Journal of Public Health, 51(3), 214 – 222.
  • ธนะวัฒน์ รวมสุก, ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ, ชัชวาล วงศ์สารี, และวลัยนารี พรมลา. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และแบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ, 7(2), 153–167.
  • ธนะวัฒน์ รวมสุก, อารยา ทิพย์วงศ์, และพรพรรณ วรสีหะ. (2563). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารพยาบาล, 69(1), 10–18.