• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2553
  • สาธาณสุขศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
    สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2538
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528

  • พ.ศ. 2551-2555 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า
  • พ.ศ. 2556-2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
  • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์
  • สุนีย์ ชื่นจันทร์, อัญชลี ประเสริฐ และนารีรัตน์ อมรสุภรณ์ศาสตร์. (2563). การดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มความสุขให้วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 10(2), กรกฎาคม-ธันวาคม, 122-131.