• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
  • วุฒิบัตรหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 34 โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2562
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พ.ศ.2559


อาจารย์นิภาภรณ์ เที่ยงหนู