• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ. 2553

  • พ.ศ.2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์อภิชาติ ศิริสมบัติ