• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ 2545
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(หลักสูตร 1ปี) ปี 2531
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ พ.ศ.2528

  • พ.ศ.2564-ปัจจุบัน สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
  • ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ, อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์, และกัลยา มั่นล้วน. (2566). ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นหลักในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 : กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในกลุ่มพิเศษบ้านพักฉุกเฉินเกร็ดตระการ เขตลาดพร้าว. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 7(1), มกราคม-มีนาคม, 309-319. (TCI 2)
  • กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร, นันทวรรณ ตีระวงศา, อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์, ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย. (2566). การฟื้นสภาพของผู้ใช้ยาและสารเสพติดและรูปแบบการดูแล:บทเรียนจากสถานการณ์โควิด19. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 17(2), 153-163 : พฤษภาคม -สิงหาคม 2566
  • อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์, วิมล นุชสวาท, ลวิญญ์วิชยพงศ์ ภูมิจีน. (2564). การพัฒนาโปรแกรมจิตสังคมบำบัด ผู้ป่วยโรคติดสุราต่อพฤติกรรมการลดหรือหยุดดื่ม.วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา, 6 (1), 1-8: มกราคม – มีนาคม 2564