• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545

  • พ.ศ. 2551 – 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • พ.ศ. 2552 – 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน
  • ชัชวาล วงค์สารี, สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ, ณหฤทัย นฤมานโภคิน, จิตรลดา สมประเสริฐ, ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง, วลัยนารี พรมลา, ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ และ สุทธิชารัตน์ เจริญพงษ์. (2564). บทบาทพยาบาลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 : การคัดกรองสุขภาพ เทคนิคการฉีดวัคซีน การดูแลต่อเนื่องหลังฉีดวัคซีนและการบันทึกทางการพยาบาล. วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 25(2), กรกฎาคม–ธันวาคม, 301–311.
  • สุณิตา สุวรรณฤทธิ์, ณหฤทัย นฤมานโภคิน, สรายุทธ วรเวก, ปาหนัน รัฐวงศ์จิรากุล และ บุญยัง ปลั่งกลาง. (2563). นวัตกรรมกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อสำหรับชุมชน. เวทีนำเสนอผลงานผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (การประชุมวิชาการระดับชาติ) วันที่ 23 พ.ย. 2563. รร.อิมพีเรียลแม่ฮองสอนรีสอร์ท.
  • รัตนา มงคล, ณหฤทัย นฤมานโภคิน, สรายุทธ วรเวก, ยุทธพงษ์ ศรีชัยมูล, วุฒิพงษ์ บุญตาเห็น, ปาหนัน รัฐวงศ์จิรากุล และบุญยัง ปลั่งกลาง. (2563). ห้องคัดกรองผู้ป่วยโดวิค 19 ภาคสนามเบื้องต้น. เวทีนำเสนอผลงานผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (การประชุมวิชาการระดับชาติ). วันที่ 23 พ.ย. 2563. รร.อิมพีเรียลแม่ฮองสอนรีสอร์ท.
  • แจ่มจันทร์ ประทีปมโนวงศ์, สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ และณหฤทัย นฤมานโภคิน. (2562). การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ: กรณีศึกษา. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก. 30(2), 4-12.
  • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, ณหฤทัย นฤมานโภคิน, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, กรพินธุ์ ฤทธิบุตร,ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม(2566)ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและวิดีโอต่อความรู้เรื่องเบต้าธาลัสซีเมีย ในสตรีตั้งครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.