• ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
  • การศึกษาบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 2522

  • พ.ศ. 2522-2550 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
  • พ.ศ.2550-2551 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
  • พ.ศ.2551 -2554 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
  • พ.ศ.2556 -ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษม

อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์
  • เทียนทอง หาระบุตร, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, พัชรา สมชื่อ, นิรมัย คุ้มรักษา และดารุณี งามขา. (2562). ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารเกษมบัณฑิต, 20(2); 68-80.
  • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ, จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์, พัชรา สมซื่อ และผกากรอง จันทร์แย้ม. (2562). บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้เรื่อง การตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3), 133-145.