“นำองค์ความรู้จากภาคทฤษฏี สู่การฝึกภาคปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเข้าใจต่อภาวะความเจ็บป่วย

ตลอดจนการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงการให้การดูแลแบบองค์รวม”

 

 

Nursing Care based on Cultural Diversity to Promote Quality of Life

ให้การพยาบาลบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต