เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์

      “ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปณิธานในการจัดการศึกษาขั้นสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศและเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงได้ประมวลทรัพยากรทั้งปวงเพื่อดำเนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ครบถ้วน โดยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซึ่งได้เห็นความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลเป็นจำนวนมากไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนได้ทั่วถึงทุกท้องที่กอปรกับมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการจัดดำเนินการทั้งด้านบุคคลากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2556 จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และกำหนดเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตซึ่งประกอบด้วยกรรมการภายในสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และผู้แทนสภาการพยาบาล รูปแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552  

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลครบ 5 สาขาดังนี้

  1. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
  2. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  4. สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  5. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่พ.ศ.2556 ในการประชุมครั้งที่1/2556 วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่พ.ศ.2557 ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่พ.ศ.2556 ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอนุมัติหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่พิเศษ 1/2557 วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง) อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2557-2561 ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ปรัชญา


“ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เชื่อว่าการพยาบาลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ในบริบทของสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้ความรู้จากศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งมุ่งให้บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ”

 

วิสัยทัศน์

     “ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์พัฒนาสู่ความสำเร็จ ตามแนวความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพียบพร้อมด้วย คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ”

 

เอกลักษณ์บัณฑิต

    “ ผลิตบัณฑิตปรับตัวได้บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ”

 

อัตลักษณ์บัณฑิต

    “ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ของ “ KASEM ” ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะดังนี้ ”

Keep on Learning with Innovative mond  มีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองและหัวใจใฝ่สร้างสรรค์เชิงนวตกรรม
Adapt oneself to be ready for the work force  มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงาน
Secure social responsibility  มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
Engage proactively with enthusiasm  เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่น กระตือรือร้น
Maintain morality and maturity  มีจริยธรรม คุณธรรมที่พร้อมสำหรับการดำรงตนในสังคมอย่างเข้มแข็ง มีความสุข

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คือ N KASEM

N Nursing Care based on Cultural Diversity to Promote Quality of Life.
ให้การพยาบาลบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
K Keep on learning with innovative mind.
มีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองและหัวใจใฝ่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
A Adapt oneself to be ready for the work force.
มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงาน
S Secure social responsibility.
มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
E Engage proactively with enthusiasm.
เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่น กระตือรือร้น
M Maintain morality and maturity
มีจริยธรรมคุณธรรม วุฒิภาวะที่พร้อมสำหรับการดำรงตนในสังคมอย่างเข้มแข็ง มีความสุข

 

ดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

      “ ดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ คือ ดอกกรรณิการ์ ”

      “ ดอกกรรณิการ์ เป็นดอกไม้สีขาว มีไส้กลางของดอกและก้านดอกสีส้มเข้ม ออกดอกเป็นช่อตลอดทั้งปี บานในตอนเย็นถึงค่ำ มีกลิ่นหอมส่งกลิ่นไปไกล 

      “ ประโยชน์ เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคได้และหอม หลอดดอกหรือก้านดอกใช้เป็นสีผสมอาหารและย้อมผ้าได้ 

      “ ดอกกรรณิการ์ จึงหมายถึง พยาบาลจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งมีความงามและมากด้วยคุณค่า คุณประโยชน์ พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชน แม้ในยามค่ำคืน เป็นที่ชื่นชมประทับใจของผู้คน ”

 

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

   “ สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์ สีชมพู ”