นางสาวนริศรา ขุนทองตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสิริรัตน์ คำดี    
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกชนันท์ ตั้งพูลผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวซาเดียญ์ ลีอ่ำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ร้อยตรีหญิงสุมาลี ศรีสุพรรณ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


นางสาวกัญญารัตน์ ประพัตร
แม่บ้าน
นางสาววิเชียร เตี้ยติสอน
แม่บ้าน