Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์พรชัย ลีน้อย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์นันท์ชนก เปียแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รศ.สุเมธ แก้วแพรก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
รศ.ชัชชัย โกมารทัต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ดร.นนชัย ศานติบุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์ณรงค์ปกรณ หงศาลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์อุษา ศรีไชยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ