Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

ความเป็นมาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้อนุมัติให้จัดตั้ง เป็น “สำนักวิชาศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2550 มีหน้าที่ในการบริหารงานเทียบเท่าคณะวิชา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทุกคณะ และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนภายใต้โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่ม วิชาพลานามัย

นอกจากนั้น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการเสนอฉบับปรับปรุงหลักสูตรมาตามลำดับ คือ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 ตลอดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรได้อนุมัติให้เปิดสอนโดยสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิดของศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์หรือผู้เรียนในปัจจุบันและชีวิตในอนาคต มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี ศักยภาพในการดำรงชีวิตด้วยทักษะชีวิตและทักษะสังคมเอาตัวรอดด้วยความดีงามและมีความรู้อย่างกว้างขวาง