ร่วมงานกับเรา

อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 • การศึกษา ปวส – ปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านการเงินและการธนาคาร หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษดังนี้ คะแนน TOEFL 500 ขึ้นไป หรือ CU-TEP 60 ขึ้นไป IELTS 5.0 ขึ้นไป หรือ TU-GET 600 ขึ้นไป

 • หากมีคุณสมบัติ ดังนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษาปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร หรือ ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรด้านการเงินและการธนาคารอย่างน้อย 1 ปี

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ หลายอัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ สาขาจิตเวช ,มารดาทารก , พยาบาลผู้ใหญ่ , พยาบาลชุมชน หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีสามารถด้านการทำผลงานวิจัย
 • มีประสบการณ์ในสายพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ , เครื่องกล หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและงานสอน
 • มีประสปการณ์ด้านวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการกีฬา 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ พลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสอน/การวิจัย/โครงการ
 • มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นานาชาติ 1 อัตรา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสอนด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ในการสอน/การวิจัย/โครงการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสอน/การวิจัย/โครงการ
 • มีประสบการณ์ในการสอน
 • สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสอน/การวิจัย/โครงการ
 • มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา

เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 • ชาย – หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานประจำวิทยาเขตร่มเกล้า 3 อัตรา และวิทยาเขตพัฒนาการ 3 อัตรา
?

พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน! (จำนวน หลายอัตรา)

กองอาคารสถานที่
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และมีสุขภาพดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (จำนวน 2 อัตรา)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา MBA / Aviation Management
 • มีประสบการณ์การสอน 1 -3 ปี ด้าน Aviation Management
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการบิน aeration safety / Aeronautical Law
 • สามารถทำงานวิจัยได้

เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 • ชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลห้องปฏิบัติ in flight / ground service / reservation

พนักงานขับรถ (จำนวน 1 อัตรา)

กองอาคารและสถานที่
 • ชาย อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 • การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเส้นทางใน ก.ท.ม เป็นอย่างดี

การสมัครงาน

วิทยาเขตพัฒนาการ
สมัครด้วยตนเอง
สำนักบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1144 , 1160
สมัครผ่านไปรษณีย์
สำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วิทยาเขตร่มเกล้า
สมัครด้วยตนเอง
อาคาร 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 02-904-2222 ต่อ 2108
สมัครผ่านไปรษณีย์
สำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่วมเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
หรือสมัครผ่านทาง E – Mail
โดยส่ง Resume ประวัติส่วนตัว มาที่ E-Mail : [email protected]

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว / 2 นิ้ว (1 รูป)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ปริญญาตรี / ประกาศนียบัตร และ Transcript ทุกระดับ) (อย่างละ 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน (1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ชุด)
 • สำเนาหลักฐานทางการทหาร (เฉพาะผู้สมัครชายที่อายุถึงเกณฑ์)
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ)
 • ประวัติส่วนตัว/การทำงาน/การศึกษา/อบรม (ถ้ามี) (เฉพาะผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน)
 • สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานและเงินเดือน (ถ้ามี)