ยินดีต้อนรับ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายในเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

“…หลักสูตร MBA กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ตำราเรียนมาตรฐาน สมุดบันทึก กระเป๋าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมกับมีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิด..พร้อมกับมีทุนสนับสนุนการศึกษาให้ 25 % ของค่าหน่วยกิต..รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 124,450 บาท โดยท่านสามารถแบ่งชำระได้ค่ะ…”

**สอบถามเพิ่มเติม..โทร 089-7777-230 ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์, 081-713-7139 พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน และ 093-417-3363 เสาวนี มาผาบ

             มุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูล และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อสร้างความพร้อมในการสื่อสารและปรับตัวเพื่อก้าวสู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวิสัยทัศน์สร้างนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ เกษมบัณฑิตสถาบันที่หล่อหลอมความรู้ สร้างและพัฒนานักธุรกิจวงการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ค้นหากลยุทธ์ เทคนิคต่าง ๆ ช่วยให้ท่านพร้อมสู้ในเกมธุรกิจ เฉียบคม ชัดเจน สร้างโอกาสให้ตนเองเหนือคู่แข่ง

ถ้าคุณคือคนยุคใหม่ ที่นี่ตอบทุกความต้องการและนำคุณสู่ความสำเร็จในยุคไร้พรมแดน

ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

ข้ามไปยังทูลบาร์