แนะนำคณะของเรา

ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สมัครเรียน รุ่นที่ 2)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567