สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :      บัญชีบัณฑิต

          ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :      บช.บ.

          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Accountancy

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.Acc.

จุดเด่น

เน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี การรายงานข้อมูลทางการเงิน ให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีได้ อย่างเหมาะสม

โอกาสทางอาชีพ

1. เป็นพนักงานบัญชี-ผู้ทำบัญชีขององค์กรธุรกิจ

2. ผู้ตรวจสอบบัญชี

3. วางระบบบัญชี

4. ที่ปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร

5. ด้านบัญชีบริหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

     1. อาจารย์กรด สองเมือง

     2. อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร

     3. อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา

     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหทัย มิตรภานนท์

     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์

     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ บุญประธรรม

     7. รองศาสตราจารย์สวรส กัญภัคขจร

     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์

 

จากใจศิษย์เก่า

นางสาวชนิดดา ปั้นเกิด รหัส 550101411286

ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีบริหารอาวุโส

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

“คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้มากกว่าความรู้แค่ภายในห้องเรียน แต่เป็นบันไดในการนำพาให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบที่เราคาดหวังไว้ค่ะ จากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคนหนึ่ง กลายมาเป็นบัณฑิต และก้าวขึ้นมาเป็นพนักงานขององค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดนัก หากเรามีแรงผลักดันตนเองที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่แอนจะใช้เตือนตนเองอยู่เสมอก็คือ การที่เราได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัด ย่อมนำมาสู่การได้ทำงานในสายอาชีพที่ตนเองรัก และส่งผลให้เราประสบความสำเร็จได้ในอนาคตค่ะ”

 

ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

เราจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลทางบัญชี


ภาคปกติ


ภาคพิเศษวันอาทิตย์


ภาพกิจกรรมสาขา