แนะนำคณะของเรา

ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สมัครเรียน รุ่นที่ 2)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  • ติดต่อที่ ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา (SASC)
  • - วิทยาเขตพัฒนาการ
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
    - วิทยาเขตร่มเกล้า
    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2