สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล นำนักศึกษาเรียนรู้โลกแห่งมืออาชีพ

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล นำนักศึกษาเรียนรู้โลกแห่งมืออาชีพ

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์  ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน
พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านกระบวนการผลิตและออกอากาศ
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนักศึกษา
จะต้องเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนแล้ว
นักศึกษายังต้องเสริมกระบวนการด้านทักษะและประสบการณ์
จากผู้ชำนาญการที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีมิติการคิดและส่
งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจแก่นเนื้อหารายวิชามากขึ้น
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเสริมสร้างด้วยการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่สามารถเสริมสร้างได้จากการทัศนะศึกษาดูงาน
เห็นสถานที่จริงของสถานประกอบการมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพ
โครงการเส้นทางสู่มืออาชีพจึงเป็นโครงการเพื่อแนะนำสำหรับสร้างความเข้าใจใ
นวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่
องอื่น ๆ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อการเข้าสู่การเป็นนักวิชาชีพในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการเส้นทางสู่มืออาชีพประจำปีการศึกษา 2561 ตอน
พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านกระบวนการผลิตและออกอากาศ
ยังอยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 2
มีระบบและกลไกจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะ C-
KASEM ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *