คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

…………………………………

รายละเอียดหลักสูตร ปี2564 (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2559 (ดาวน์โหลด)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

 

สโลแกน

จัดการเรียน การสอน เป็นระบบ  ผู้เรียนพบ ผู้สอนมีประสบการณ์ พัฒนาวิศวกรให้เชี่ยวชาญ เก่งคนเก่งคิด เก่งครองชีวิตและเก่งงาน”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ อีกทั้งเป็นผู้สามารถที่จะนำหลักทฤษฎีทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงและริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานในสถานประกอบการ วิศกรโรงงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ในตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการ   ผู้สอนในสถาบันการศึกษา ประกอบธุรกิจของตนเองด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การขนส่งสินค้า ให้คำปรึกษาด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม  นักวิจัย

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ชัยพล  ผ่องพลีศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์  มูลวรรณ

อาจารย์ปพน  สีหอมชัย

อาจารย์วิศรุต  ถวิลวงศ์สุริยะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวม 143 หน่วยกิต