คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

……………………………

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2559 (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

 

สโลแกน

“สร้างสรรค์นวัตกรรม  ก้าวนำเทคโนโลยีที่พัฒนาสังคมไทย 4.0”

 

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

ผลิตวิศวกรไฟฟ้าระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไปได้เป็นอย่างดี มีความชำนาญเฉพาะสาขาฯ เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิศวกรประจำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา  นักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระ วิศวกรที่ปรึกษา

         

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉนวน  เอื้อการณ์

อาจารย์ ดร.ชาติ  ฤทธิ์หิรัญ

รองศาสตราจารย์วิญญู  แสวงสินกสิกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต  เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธรรม  เกิดสำอาง

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวม 143 หน่วยกิต