คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สาขา IET

 

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

…………………………….

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2564 (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2559 (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)

ชื่อปริญญา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)

Bachelor of Industrial Technology (Industrial Engineering Technology)

 

สโลแกน

“พัฒนาช่างเทคนิคสู่วิศวกรและผู้ประกอบการมืออาชีพ”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม โดยสามารถใช้ความรู้เชิงทักษะทางเทคนิควิชาชีพและการจัดการอุตสาหกรรมให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้  และมีความรับผิดชอบควบคู่คุณธรรม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ นักเทคโนโลยีการผลิต นักวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์จรีวัฒน์  ปล้องใหม่

อาจารย์จอมภพ ละออ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  รุ่งฤดีสมบัติกิจ

อาจารย์ศุภวัชร์  เมฆบูรณ์

อาจารย์อุบลรัตน์  วาริชวัฒนะ

อาจารย์ประจักษ์  ลำจวน

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวม 72 หน่วยกิต