คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

…………สโมสรนักศึกษาจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัย…………..

 

 

…………….สโมสรนักศึกษาจัดเตรียมงานไหว้ครู…………..