คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

หน้าหลัก

รูปแบบการอ้างอิงเลข ISSN

กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดทำ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต โดยจัดทำเป็น 2 รูปแบบ

 • รูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2286-668X (Print) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
 • รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2630-0346 (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ได้รับการรับรองเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI

เรียนเขิญส่งบทความตีพิมพ์เข้ากระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ลงวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

อัตราค่าบริการจัดการ/วิธีชำระค่าบริการจัดการ

นโยบายวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์นักวิชาการอิสระ และวิศวกรทั่วไปและเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้เป็นฐานความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไปโดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับออกเป็นราย 4 เดือน (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาและผลงานวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบันตลอดจนนักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป
 • เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันส่งผลให้มีการต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวิชาการและวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
 • เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการเผยแพร่รวมถึงระบบการรวบรวมและคัดสรรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
บทความที่สามารถตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

บทความที่สามารถตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจะเน้นเป็นบทความวิจัย (Research Article) หรืออาจจะเป็นบทความวิชาการ (Academic Article) ได้ เช่น บทความปริทัศน์ (Review Article) บทความทางเทคนิค (Technical Article) บทความเชิงปฏิบัติในวิชาชีพ (Professional Practice) เป็นต้น หรือในบางครั้งจะเป็นบทความรับเชิญ (Invited Article) หรือบทความอื่นๆ (Other Article) ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการโดยทุกบทความควรมีลักษณะดังนี้

 • เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ในลักษณะที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
 • เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ
 • เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
 • เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเนื้อหาในบทความไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
 • ผู้เขียนได้แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Reviewer) หรือกองบรรณาธิการแล้ว
 • บทความในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ
การประเมินบทความ

การประเมินบทความที่ตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตมีรายละเอียดดังนี้

 • บทความทุกฉบับจะได้รับการอ่านและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ในระบบ Double-blind Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความจะถูกปกปิดชื่อระหว่างกระบวนการพิจารณาบทความ
 • กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบบทความ ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบเมื่อผู้เขียนดำเนินการแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ กองบรรณาธิการแล้ว จากนั้นจึงจะแจ้งให้ทราบกำหนดการตีพิมพ์บทความนั้นต่อไป
 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์และอาจจะส่งเรื่องคืนมายังผู้เขียนให้เพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
 • การยอมรับการตีพิมพ์หรือปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
ลิขสิทธิ์

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้ว หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

กำหนดตีพิมพ์

ปีละ 3 ฉบับออกเป็นราย 4 เดือน (ประจำเดือนมกราคม-เมษายนเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม)

 

ขั้นตอนการส่งบทความ

การส่งบทความ

ผู้เขียนจะต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 1 ชุด และผู้เขียนบทความกรอกข้อมูลใบนำส่งบทความ พร้อมสแกนใบนำส่งบทความและแนบไฟล์ต้นฉบับบทความส่งมาที่ E- Mail: Engkasemjournal@kbu.ac.th หรือส่งบทความผ่านระบบ Online Journal System ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/user/register

หากมีปัญหาในการส่งบทความผ่านระบบ Online Journal System โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ที่ 02-320-2777 ต่อ 1211 ที่อยู่ กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่านระบบ TCI (Register)

 read/download document (pdf)

 

อัตราค่าบริการจัดการ/วิธีชำระค่าบริการจัดการ

 read/download document (pdf)

 

ขั้นตอนการส่งบทความผ่านระบบ TCI (Submission)

 read/download document (pdf)