คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

หัวหน้าสาขาวิชาฯคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต เจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ.ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ดร.ประภาส ผ่องสนาม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ.จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.อลงกรณ์ โสภาพันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
อ.บัญชา บูรพัฒนศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
อ.วรากร เกิดทรัพย์
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร