คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

หัวหน้าสาขาวิชาฯคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ ดร.ชาติ ฤทธิ์หิรัญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Untitled
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัต ไชยชาณวาทิก
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร