ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ( 1 อัตรา ) ด่วน !!

สำนักบรรณสาร
 • หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ , สารนิเทศศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ( 2 ตำแหน่ง )

สังกัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 24 - 40 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการนันทนาการ สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสอน/การวิจัย/โครงการ
 • บุคลิกภาพดี

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ (จำนวน 1 อัตรา)

คณะนิติศาสตร์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ , กฎหมาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (จำนวน 1 อัตรา)

บัณฑิตวิทยาลัย
 • หญิง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • บุคลิกภาพดี สามารถสื่อสารได้ชัดเจน สุขภาพแข็งแรง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) (จำนวน 2 อัตรา)

ประจำคณะ-หน่วยงาน ศูนย์อาหารร่มเกล้า
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
 • การศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสอน / การใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง
 • สามารถสื่อสารได้ชัดเจน สุขภาพแข็งแรง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จำนวน 10 อัตรา)

ประจำคณะ-หน่วยงาน วิทยาเขตพัฒนาการ
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
 • สามารถพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานได้ดี

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ (จำนวน 1 อัตรา)

สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาการจัดการขนส่ง
 • มีทักษะในการสอน/การวิจัย/โครงการ

เจ้าหน้าที่ประจำ (จำนวน 2 อัตรา)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ CADCC
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • การศึกษาจบการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
 • สามารถจัดโครงการ - เขียนโครงการได้
 • สามารถจัดกิจกรรมทั้งภายใน - ภายนอก ทางด้านงานศิลปะ
 • มีความสามารถถ่ายภาพได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน! (จำนวน 10 อัตรา)

กองอาคารสถานที่
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และมีสุขภาพดี

อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย ด่วน (ปฏิบัติงานประเทศจีน มณฑลยูนนาน)
(จำนวน 1 อัตรา)

 • ชาย - หญิง อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ในการสอน 2 ปี

เจ้าหน้าที่ WEB DESIGN ออกแบบเวปไซค์ (จำนวน 1 อัตรา)

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบกราฟฟิก และมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รักงาน Graphic เป็นชีวิตจิตใจ ประสานงานกับทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีหัวคิดสร้างสรรค์ ด้านงานดีไซน์เว็บไซต์และออกแบบกราฟฟิก
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver,Adobe Flash, Photoshop, Illustrator ได้ดี

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา (จำนวน 1 อัตรา)

สาขาวิชาสังคม/ชุมชน
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาชุมชน/สังคม
 • มีทักษะในการสอน/การวิจัย/โครงการ
 • บุคลิกภาพดี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ/สุขศึกษา (จำนวน 1 อัตรา)

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท ขึ้นไป วิทยาศาสตร์ health science (สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ/สุขศึกษา)
 • มีทักษะในการสอน/การวิจัย/โครงการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (จำนวน 2 อัตรา)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา Aviation Management
 • มีประสบการณ์การสอน 1 -3 ปี ด้าน Aviation Management
 • สามารถทำงานวิจัยได้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (จำนวน 2 อัตรา)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา MBA / Aviation Management
 • มีประสบการณ์การสอน 1 -3 ปี ด้าน Aviation Management
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการบิน aeration safety / Aeronautical Law
 • สามารถทำงานวิจัยได้

อาจารย์ประจำภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบินและการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (จำนวน 3 อัตรา)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์การสอน 1 ปี
 • มีความสามารถจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ / ตำราเรียน / บทเรียนสำเร็จรูป
 • สามารถติวสอบภาษาอังกฤษด้าน Toefl / Toeic

เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 • ชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลห้องปฏิบัติ in flight / ground service / reservation

อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวน 2 อัตรา)

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (พุทธศาสนา / ปรัชญา)
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวน 2 อัตรา)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (จำนวน 1 อัตรา)

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา

เจ้าหน้าที่ Graphic Designer (จำนวน 1 อัตรา)

ศูนย์ E- learning
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
 • มีทักษะด้าน Graphic Designer / Photoshop / Flash
 • ดูแลออกแบบสื่อการสอน และ multimedia

เจ้าหน้าที่ Educational multimedia (จำนวน 1 อัตรา)

ศูนย์ E- learning
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
 • มีทักษะด้าน Data base / My Sal / Java
 • มีประสบการณ์ Training

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ (จำนวน 2 อัตรา)

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านแฟชั่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญด้าน Free Hand Sketching / Drawing
 • มีใจรักในการเป็นอาจารย์และเข้าในงานด้านแฟชั่นเป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ติดตามเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบพื้นฐานได้ (Adobe)

เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา)

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษาปวส. ขึ้นไป ด้านแฟชั่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ติดตามเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบพื้นฐานได้ (Adobe)

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) (จำนวน 10 อัตรา)

วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • การศึกษา วุฒิปริญญาโท หรือเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสอน / การวิจัย / โครงการ
 • บุคลิืกภาพดี สื่อสารชัดเจน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (จำนวน 2 อัตรา)

กองประชาสัมพันธ์
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี , ใช้กล้องถ่ายรูปเป็น
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

อาจารย์ประจำศูนย์บริการให้คำปรึกษา (จำนวน 2 อัตรา)

ศูนย์บริการให้คำปรึกษา
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา จิตวิทยา การแนะแนว การให้คำปรึกษา
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการการโรงแรม (จำนวน 4 อัตรา)

คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ (จำนวน 5 อัตรา)

คณะนิเทศศาสตร์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท สาขาประชาสัมพันธ์ , การโฆษณา , การสื่อสาร , วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น photoshop , illustrator
 • มีทักษะในการสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

อาจารย์สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (จำนวน 2 อัตรา)

คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 55 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาการออกแบบ / นิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
 • มีประสบการณ์การสอนวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

เจ้าหน้าที่ (จำนวน 5 อัตรา)

สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 -25 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และมีสุขภาพดี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร (จำนวน 1 อัตรา)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 • หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ปฎิบัติงานเลขานุการ งานเอกสาร ไม่ต้องมีประสบการณ์

พนักงานขับรถ (จำนวน 1 อัตรา)

กองอาคารและสถานที่
 • ชาย อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 • การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเส้นทางใน ก.ท.ม เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ประจำหอพักหญิง (กลางคืน) (จำนวน 1 อัตรา)

หอพักนักศึกษา (วิทยาเขตร่มเกล้า)
 • หญิง อายุระหว่าง 28 - 45 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ปฏิบัติงานเวลา 18.30 - 08.00 น.

เจ้าหน้าที่ (จำนวน 2 อัตรา)

กองบัญชี
 • หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

แม่บ้าน (จำนวน 10 อัตรา)

กองอาคารสถานที่ (ร่มเกล้า - พัฒนาการ)
 • หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านดูแลทำความสะอาดอาคาร – สถานที่

เจ้าหน้าที่วินัยและความปลอดภัย (ภาคกลางวัน/กลางคืน) (จำนวน 1 อัตรา)

แผนกวินัย
 • ชาย อายุระหว่าง 30 - 50 ปี
 • การศึกษา อนุปริญญา / ปวท. / ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือดูแลงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้ในเบื้องต้น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 อัตรา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านการสอนและการทำวิจัย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานวิจัยในสาขาวิชา

การสมัครงาน

วิทยาเขตพัฒนาการ
สมัครด้วยตนเอง
สำนักบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1144 , 1160
สมัครผ่านไปรษณีย์
สำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วิทยาเขตร่มเกล้า
สมัครด้วยตนเอง
อาคาร 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 02-904-2222 ต่อ 2108
สมัครผ่านไปรษณีย์
สำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่วมเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
หรือสมัครผ่านทาง E – Mail
โดยส่ง Resume ประวัติส่วนตัว มาที่ E-Mail : personkbu@hotmail.com

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว / 2 นิ้ว (1 รูป)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ปริญญาตรี / ประกาศนียบัตร และ Transcript ทุกระดับ) (อย่างละ 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน (1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ชุด)
 • สำเนาหลักฐานทางการทหาร (เฉพาะผู้สมัครชายที่อายุถึงเกณฑ์)
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ)
 • ประวัติส่วนตัว/การทำงาน/การศึกษา/อบรม (ถ้ามี) (เฉพาะผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน)
 • สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานและเงินเดือน (ถ้ามี)