Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

ประกันคุณภาพ / วิทยากรภายนอก

เรื่อง วิทยากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะที่ 4 (พ.ศ.2566-2570) 8 กรกฎาคม 265 ณ กรมอนามัย ผศ.ดร.จิรนนท์ พุทธา   ดร.จริยา สนามทอง และ อ.จันทนา มณีอินทร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2566-2569 ครั้งที่ 1 21 -23 มิถุนายน 2566 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ตดอนเมือง ครั้งที่ 2 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผศ.ดร.จิรนนท์ พุทธา และ อ.จันทนา มณีอินทร์
หัวข้อ กรอบทิศทาง และรายละเอียด(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566-2570) เมื่อ 16 ธันวาคม 2565 ณ กรมอนามัย ผศ.ดร.จิรนนท์ พุทธา
หัวข้อ จิตใต้สำนึกศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ14 ธันวามคม 2565 (ออนไลน์) ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์บริบทองค์กรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโครงการ” เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
อ.จันทนา มณีอินทร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ หัวข้อ Growth Mindset ระหว่างวันที่
8-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบางกอกชฏากรุงเทพมหานคร
อ.ฐิตพล มีลาภ
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม2566 (ออนไลน์) อ.ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
เป็นวิทยากรโครงการวิศวะอาสา กิจกรรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 28 มีนาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีแงสุวรรณภูมิ ผศ.ดร.จิรนนท์ พุทธา