Loading…

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

(School Of General Education)
รู้จักเรามากขึ้น

ผลิตบัณฑิตตามหลักปรัชญา

“สร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ด้วยความรู้ พลังปัญญา คุณธรรม คุณค่า และนำพาคุณประโยชน์ ” 

 

KBU Map

ติดต่อเรา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 3 ห้อง 3313

Tel: 02-320-2777 ต่อ 1326,1314
Fax: 02-321-4444
E-mail : [email protected]

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

อาคารเกษมนครา ชั้น 2 ห้อง R2235, R2237

Tel: 02-904-2222ต่อ 2204
Fax: 02-904-2200
E-mail : [email protected]