ยินดีต้อนรับ

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ของชาติที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพนิติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหลักสูตรหนึ่ง

News

สัมมนาออนไลน์ “สภาพบังคับและปัญหาทางกฏหมาย เกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล

สัมมนาออนไลน์ “สภาพบังคับและปัญหาทางกฏหมาย เกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล

  จบทุกปัญหาในกฎหมายหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง คำตอบจากนักกฎหมายโดยตรง กับงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง สภาพบังคับและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ)...
Read More
Skip to toolbar