Loading…

รู้จักเรามากขึ้น

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ยินดีต้อนรับ

ศึกษาศาสตร์ของการเรียนรู้ ด้วยเหตุ ด้วยผล และความจริง อย่างมีระบบ ท้าทายโลกของการค้นหาอย่างสร้างสรรค์ สนุกกับเรียนการสอน และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมถ่ายทอดทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เป็นผู้รู้จริงอย่างผู้เชี่ยวชาญ

 

 

“วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม" (Master of Engineering )

เส้นทางอาชีพ

ผู้จัดการ/ผู้บริหารด้านวิศวกรรม

 

อาจารย์/นักวิชาการด้านการจัดการวิศวกรรม

 

ผู้บริหารกิจการด้านวิศวกรรม

 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรม

 

ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

 

กิจกรรม

 

KBU Map

ติดต่อเรา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 5 ห้อง 1503
1761 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 วิทยาเขตพัฒนาการ

โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1127,1138
- อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย รักการ 094-945-9988 (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)
- อาจารย์เสาวลักษณ์ ชมทรัพย์ 081-296-3982,094-921-1908
id line : saovalux1906 (อาจารย์ประสานงานหลักสูตรฯ)