ชื่อหลักสูตร

      ภาษาไทย:         หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Nursing Science Program  

ชื่อปริญญา และสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

      ภาษาไทย      ชื่อเต็ม:   พยาบาลศาสตรบัณฑิต

                         ชื่อย่อ:     พย.บ.

      ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม:   Bachelor of Nursing Science

                            ชื่อย่อ:     B.N.S.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน Transcript  

             Field of study:        พยาบาลศาสตร์

วิชาเอก                         

     ไม่มี 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     

     126 หน่วยกิต