Loading…

คณะพยาบาลศาสตร์

ยินดีต้อนรับ
รู้จักเรามากขึ้น

 

“นำองค์ความรู้จากภาคทฤษฏี สู่การฝึกภาคปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเข้าใจต่อภาวะ”

ความเจ็บป่วย

ตลอดจนการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงการให้การดูแลแบบองค์รวม

 

 

Nursing Care based on Cultural Diversity to Promote Quality of Life

ให้การพยาบาลบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต