มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทุนการศึกษา


  1. ทุนรางวัลเรียนดี
  2. ทุนกีฬา
  3. ทุนดนตรีไทย – สากล
  4. ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
  5. ทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของรัฐบาล
  6. ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  7. ทุนพระราชานุเคราะห์ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  8. ทุนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
  9. ทุนอื่นๆ

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube