คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
ประธานที่ปรึกษา
นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร
รองประธานที่ปรึกษา
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
กรรมการ
ดร.เจษฎา อังกาบสี
กรรมการและเลขานุการ