มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปณิธานในการจัดการศึกษาขั้นสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงได้ประมวลทรัพยากรทั้งปวงเพื่อดำเนินการตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ครบถ้วน โดยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เห็นความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนได้ทั่วถึงทุกท้องที่ กอปรกับมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการจัดดำเนินการทั้งด้านบุคลากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเป็นลำดับที่ 12 และวางแผนเปิดการจัดเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2557  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ซึ่งประกอบด้วยกรรมการภายในสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมทั้งผู้แทนสภาการพยาบาล พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552  พร้อมสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในสาขาวิชาการพยาบาลครบ 5 สาขา คือ สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์   สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  และ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน