• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนคริน- ทรวิโรฒ พ.ศ. 2565
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547

  • พ.ศ. 2555 – 2558 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร. วราพร ช่างยา
  • วราพร ช่างยา, สุกิจ ทองพิลา, พัชราภา อินทพรต, สุวศิน เกษม ปิติ, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล, และอนุชา แข่งขัน. (2562). ประสิทธิผลของหลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม, 11(2), 113-133.