• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533
  • ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2525

  • พ.ศ.2527-2561 อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • พ.ศ.2562-ปัจจุบัน สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.มณวิภา สาครินทร
  • วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา, อัจฉรี จันทนจุลกะ และมณวิภา สาครินทร์. (2563). พยาบาลอาชีวอนามัย: หนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 10(3), 133-145.