• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัย คริสเตียน พ.ศ.2564
  • การศึกษามหาบัณฑิต(สุขศึกษา) มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2525

  • พ.ศ. 2528-2553: มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • พ.ศ. 2553-2562 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทรซา
  • พ.ศ. 2562 -ปัจจุบัน : สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
  • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, พัชรา สมชื่อ, และชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร. (2565). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่), สินธนาก๊อบปี้เซ็นเตอร์จำกัด.
  • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, ณหฤทัย นฤมานโภคิน, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, กรพินธุ์ ฤทธิบุตร,ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม(2566).ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและวิดีโอต่อความรู้เรื่องเบต้าธาลัสซีเมีย ในสตรีตั้งครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.