• การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2542
  • ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2526
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและอนามัย และประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พ.ศ.2517

  • พ.ศ. 2520 – 2557 สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
  • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
  • เจนนารา วงศ์ปาลี, ปียะพันธุ์ นันตา, วารุณี ผ่องแผ้ว, กรพินธุ์ ฤทธิ์บุตร, และหยาดพิรุณ เสาร์เป็ง. (2563). บทบาทพยาบาลในการเสริม สร้างความฉลาดทางอารมณ์ของหญิงวัยรุ่นหลังคลอด. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 10(2), กรกฎาคม-ธันวาคม, 122-131.
  • เปศล ชอบผล, จีราพร พระคุณอนันต์, กรพินธุ์ ฤทธิบุตร, และนิติบดี ศุขเจริญ. (2563). รูปแบบการเรียน (Learning Styles).วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 10(2), กรกฎาคม-ธันวาคม, 103-110.
  • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, ณหฤทัย นฤมานโภคิน, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, กรพินธุ์ ฤทธิบุตร,ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม.(2566)ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและวิดีโอต่อความรู้เรื่องเบต้าธาลัสซีเมีย ในสตรีตั้งครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.