• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542

  • พ.ศ. 2559 -2564 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน การพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ
  • ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ, และคณะ. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนหนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารการพยาบาลและการศึกษาสถาบันพระบรมชนก, 14(2), เมษายน- มิถุนายน, 52-64.
  • ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ, รัตนชัย เพ็ชรสมบัติ, ดวงรัตน์ เหลืองอ่อน, & ธนะวัฒน์ รวมสุก. (2023). ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในภาคตะวันออก: กรณีศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 16(3), 15–29.
  • ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ, กนกอร พิเดช, สุวารี โพธิ์ศรี, & ฐานิตา พึ่งฉิ่ง. (2020). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 13(1).
  • ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ. (2023). ผลลัพธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นหลักในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19: กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในกลุ่มพิเศษบ้านพักฉุกเฉินเกร็ดตระการเขตลาดพร้าว. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 7(1).
  • กนกอร พิเดช, ธนิตา พึงฉิ่ง, ฉันทิพย์ พลอยสุวรรณ, & สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย. (2021). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด. วารสาร มฉก.วิชาการ, 25(1), 1–11.