• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี(สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) พ.ศ.2551
  • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) พ.ศ.2533

  • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน การพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล
  • จิตรลดา สมประเสริฐ, วารุณี โพธิแก้ว, ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล, และนฤมล พรหมภิบาล. (2565). ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล. วารสารพยาบาล, 71(2), พฤษภาคม-สิงหาคม, 19-27.
  • พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, ทัตติยา นครไชย, จุรีภรณ์ เจริญพงศ์, สัมพันธ์ มณีรัตน์ และดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล. (2562). การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. วารสารเกษมบัณฑิต, 19(2). 168-179.