• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2553
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรสมรรถนะความเป็นครู วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 2544
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลประจำรถฉุกเฉิน และParamedic Nurse Narenthorn EMS Center สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย 2539
 • ประกาศนียบัตร Basic Life Support Instructor Course และ Advanced Cardiac Life Support สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 2539
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2534
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 2529
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 2524
 • ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พ.ศ. 2521

 • พ.ศ. 2557- 2559 ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล
 • จิตรลดา สมประเสริฐ, วารุณี โพธิแก้ว, ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล, และนฤมล พรหมภิบาล. (2565). ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล. วารสารพยาบาล, 71(2), พฤษภาคม-สิงหาคม, 19-27.
 • เปศล ชอบผล, งามนิตย์ รัตนานุกูล, นฤมล พรหมภิบาล, จิตรดา สมประเสริฐ และนิติบดี ศุขเจริญ. (2563). การจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ด้วยเทคโนโลด้วยความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริง. วารสารเกษมบัณฑิต, 21(2), กรกฎาคม – ธันวาคม, 194-210.