• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พ.ศ. 2533

  • พ.ศ.2552-2553 มหาวทยาลัยอีสเทรินเอเซีย
  • พ.ศ.2553-2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • พ.ศ.2565-2565 มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • พ.ศ.2565-2566 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์
  • นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์. (2563). การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาตนเองในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 26 เมษายน 2563. หน้า 89-99.
  • นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์. (2564). คุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัด นครปฐม. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่” มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 25 เมษายน 2564. หน้า 32-42.