• ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พศ.2527
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2520

  • พ.ศ. 2526-2532 และ 2540 –2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
  • พ.ศ.2553 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • พ.ศ.2560 – 2561 วิทยาลัยนานาชาติเชนต์เทเรซา
  • พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์นิภา ลีสุคนธ
  • Pragai Jirojanakul, Nipa Leesukol, Renu Kwanyuen & Wanpen Kaewpan. (2019). Expectancy on Being Older Persons and Self-Preparation for Old Age in Middle-Adults: Bang Phlad, Bangkok Metropolis. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science. (September – December), 12(3), 36-46.