• M.S. (Public Health) Tulane University, U.S.A., 1989
  • วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2554
  • ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
  • วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526

  • พ.ศ..2539-2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
  • พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน การพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.ชินตา เตชะวิจิตรจารุ
  • ชินตา เตชะวิจิตรจารุ, อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล. (2565). ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการควบคุมอาหารตามหลักโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(3), 215-226.
  • ชินตา เตชะวิจิตรจารุ, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูล, & เกศรินทร์ ศรีสง่า. (2566). ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องอาหารเบาหวาน. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 5(1).