• พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บริหารการพยาบาล) พ.ศ 2543
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ 2526

  • พ.ศ.2565-ปัจจุบัน สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์
  • พนิดา รัตนไพโรจน์. (2566). บทบาทพยาบาลกับกาเตรียมพ่อแม่ฝึกทักษะกิจวัตรประจำวันแก่เด็กออทิสติกปฐมวัย. วารสารวิจัยและสุขภาพและการพยาบาล.