• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ. 2531

  • พ.ศ. 2534-2546 อาจารย์ วิทยาลัย พยาบาลเกื้อการุณย์
  • พ.ศ. 2555-2556 อาจารย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม
  • ก.พ. 2566-ก.ย. 2566 อาจารย์มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • พ.ศ. 2556 -ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์พัชรา สมชื่อ
  • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, พัชรา สมชื่อ, และชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร. (2565). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่), สินธนาก๊อบปี้เซ็นเตอร์จำกัด.
  • อุมาสวรรค์ ชูหา, พัชรา สมชื่อ, สุภาวดี นาคสุขุม, ปุณรดา พวงสมัย, รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์, และจริยา มงคลสวัสดิ์. (2562). ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 16(2), 176-186.
  • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ, จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์, พัชรา สมซื่อ, และผกากรอง จันทร์แย้ม. (2562). บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้เรื่อง การตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3), 133-145.
  • เทียนทอง หาระบุตร, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, สุระพรรณ พนมฤทธิ์, พัชรา สมชื่อ, นิรมัย คุ้มรักษา, และดารุณี งามขา. (2562). ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารเกษมบัณฑิต, 20(2), 68-80.