• พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรค์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี 2532

  • พ.ศ2539-2550 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • พ.ศ.2550-2551 มหาวิทยาลัยคริสเตียน (เลขานุการหลักสูตรสองภาษา)
  • พ.ศ.2551-2559 มหาวิทยาลัยเวสเทริน
  • พ.ศ.2560-2566 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ
  • ชัชวาล วงค์สารี, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, วลัยนารี พรมลา, ภคพร เที่ยวรอบ, รุ่งนภา กุลภักดี, หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม, เนตรชนก ศรีทุมมา, (2565). การทบทวนปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมองค์การ กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเอกชนระดับสากล. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(1), 14-22